Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Temmuz 2014 Perşembe

TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM (Hyperbaric Oxygen Therapy)


TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM (Hyperbaric Oxygen Therapy)


Hiperbaria tlenowa (hyperbaric oxygenation – HBO) jest metodą leczenia  polegającą na oddychaniu 100% tlenem pod ciśnieniem wyższym od lokalnego ciśnienia atmosferycznego  w odpowiednio skonstruowanej komorze ciśnieniowej (zgodnie z definicją podaną przez Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym). Ciśnienie wywierane na pacjenta w czasie terapii hiperbarycznej jest sumą ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia panującego w komorze. Ciśnienie to wyraża się w  atmosferach absolutnych (ATA). Atmosfera absolutna jest to suma ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza i ciśnienia w komorze (tzw. ciśnienie na zaworach) (1, 6). Obecnie uważa się, że ciśnienie niezbędne do leczenia powinno wynosić co najmniej 1.4 ATA (2, 16). Najczęściej stosowane jest ciśnienie o wartości 1.5- 3.0 ATA (26).

W materiałach informacyjnych, opracowanych przez Pracownię Hiperbarii Tlenowej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zamieszczone są dane dotyczące rodzaju i wyposażenia stosowanych komór hiperbarycznych. Do leczenia stosuje się komory jednomiejscowe, przeznaczone dla jednego pacjenta (monoplace chambers) lub wielomiejscowe (multiplace chambers), mogące pomieścić nawet kilkanaście osób. Komory pierwszego rodzaju mają najczęściej kształt akrylowego cylindra, zamkniętego z boków stalowymi pokrywami. Pacjent znajduje się w komorze w pozycji leżącej. Cała objętość komory wypełniona jest tlenem. Nie są potrzebne w takim przypadku maski lub kaptury do oddychania. Pacjent może się porozumiewać z personelem medycznym przez interkom. Nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do chorego w czasie leczenia. Wewnątrz komory nie instaluje się urządzeń elektrycznych ze względu na ryzyko pożaru. Możliwe jest jednak doprowadzenie sygnału radiowego, a przezroczysta konstrukcja pozwala pacjentowi na oglądanie audycji telewizyjnych.

Wielkość komory typu multiplace pozwala na swobodne wejście do środka i poruszanie się w nim. W komorach wielomiejscowych każdy pacjent ma własne stanowisko poboru tlenu, podawanego przez maskę lub specjalny hełm. Pacjentom towarzyszy w czasie sesji hiperbarycznej atendent medyczny, pomocny  w razie potrzeby. Główny przedział komory wypełniony jest powietrzem. Możliwe jest zainstalowanie wewnątrz samej komory urządzeń elektrycznych, takich jak respiratory, pompy infuzyjne, systemy monitorujące. Komory takie pozwalają również na przebywanie w środku osoby personelu medycznego, co umożliwia szybką interwencję medyczną w razie potrzeby, a także bezpośrednie wykonywanie zabiegów medycznych. Chorzy nieprzytomni, np. zatruci tlenkiem węgla, mogą być podłączeni do systemu monitorowania, respiratora i pomp infuzyjnych. Ponadto większa przestrzeń, obecność innych osób, zwłaszcza wykwalifikowanego pracownika medycznego, zmniejsza lęk, jaki odczuwają niektórzy pacjenci przed zamknięciem w ciasnym pomieszczeniu. Na zewnątrz komory znajduje się panel kontrolny, zaopatrzony w system zabezpieczeń  zapobiegający zmianom środowiska w komorze (3, 6, 8, 26).

Szczegółowe definicje i zalecenia, dotyczące personelu, sprzętu, stosowanych procedur standardowych i awaryjnych, dokumentacji i istniejących zagrożeń określa Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym opracowany w 2004 r. przez Grupę Roboczą „Safety” Projektu COST B 14 „Terapia Tlenem Hiperbarycznym” na bazie doświadczeń ekspertów
z ośrodków hiperbarycznych, komisji i towarzystw naukowych.

Zgodnie z intencją jego autorów, docelowo, dokument ten powinien być odniesieniem dla wytycznych, regulacji i standardów w medycynie hiperbarycznej na terenie Europy.

Istota terapii tlenem hiperbarycznym:

zwiększa dopływ tlenu do uszkodzonego obszaru,
poprawia ukrwienie w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych, a zwiększenie przepływu przez tkanki uszkodzone (tzw. efekt Robin Hooda),
zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek,
hamuje namnażanie się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii,
aktywuje neoangiogenezę,
powoduje proliferację fibroblastów i zwiększenie produkcji kolagenu,
powoduje wzrost  zależnej od granulocytów obojętnochłonnych aktywności przeciwbakteryjnej,
zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów,
zmniejsza okres półtrwania karboksyhemoglobiny,
powoduje zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz po określonej ilości wykonanych zabiegów w komorze hiperbarycznej u pacjentów wykonuje się oksymetrię przezskórną, obecnie powszechnie wykonywaną, nieinwazyjną metodę kontroli stężenia tlenu w tkankach. Metoda ta polega na przytwierdzeniu do skóry elektrody. Rozgrzana do 37-43˚C elektroda powoduje przegrzanie skóry i poprzez poszerzenie naczyń krwionośnych  zwiększenie przepływu krwi w tym obszarze i dyfuzję tlenu pod elektrodą (29).

Stężenie tlenu w tym miejscu odpowiada jego stężeniu w naczyniach tętniczych w tkankach.

Metoda ta pozwala ocenić poziom stężenia tlenu w tkankach przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia.

Za prawidłowe wartości przyjmuje się stężenie tlenu w tkankach 40-60 mmHg. W tkankach niedotlenionych i ranach wartości te zwykle nie przekraczają 30 mmHg. Dzięki terapii tlenem hiperbarycznym (2.0-2.8 ATA) można uzyskać znaczne zwiększenie stężenia tlenu: w tkankach zdrowych nawet 1000 mmHg, a w ranach i obszarach niedotlenionych 250 mmHg. Brak wzrostu stężenia tlenu powyżej 10 mmHg przy ekspozycji 100% tlenu i 1 ATA oznacza skrajne niedokrwienie tkanek, co wiąże się zazwyczaj z brakiem odpowiedzi na terapię hiperbaryczną (6).

Wskazania do stosowania HBO ustalono na konferencji ECHM w Lille w 2004 r. Podzielono je na grupę wskazań rekomendowanych do użycia tlenu hiperbarycznego ze względu na oczekiwaną znaczną korzyść terapeutyczną oraz grupę wskazań opcjonalnych.

Do grupy pierwszej należą:

choroba dekompresyjna,
zatory gazowe,
zatrucie tlenkiem węgla,
martwicze infekcje tkanek miękkich,
ropnie wewnątrzczaszkowe,
zespół zmiażdżenia i inne ostre niedokrwienia pourazowe,
przeszczepy i płaty skórne zagrożone martwicą,
trudno gojące się rany,
uszkodzenia poradiacyjne tkanek,
przewlekłe zapalenie kości i szpiku,
nagła głuchota,
neuroblastoma.
Do wskazań opcjonalnych należą:

oparzenia,
encefalopatia atoksyczna,
infekcja beztlenowcowa płuc i opłucnej,
zespoły reperfuzyjne po zabiegach naczyniowych i replantacji kończyn,
pneumatosis cystoides intestinalis (6, 7).
Stosowane są także próby leczenia grzybicy, przeciążeniowych uszkodzeń narządu ruchu u sportowców, złamań, przeszczepów kostnych,  choroby niedokrwiennej serca i świeżego zawału serca, zatruć cjankami i siarkowodorem, udaru mózgu, obrzęku mózgu, stwardnienia rozsianego, urazów i schorzeń naczyniowych rdzenia kręgowego, przełomu sierpowato-krwinkowego, zatoru tętnicy lub żyły siatkówki, retinopatii cukrzycowej, neuropatii nerwu wzrokowego, martwiczego zapalenia jelit, niedrożności porażennej jelit, colitis ulcerosa, choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenia błędnika, migreny, choroby Meniere’a,  szumów usznych, chorób skóry (6, 7).

Hiperbaryczną terapię tlenową stosuje się u pacjentów z niedokrwionymi i niedotlenionymi tkankami i/lub ranami jako leczenie wspomagające typowe postępowanie terapeutyczne. Istota zastosowania terapii hiperbarycznej polega na zwiększeniu dostarczenia tlenu do uszkodzonych tkanek. Można to osiągnąć umieszczając chorego w atmosferze czystego tlenu w komorze hiperbarycznej typu monplace chaber lub przez podawanie tlenu przez maskę w komorze wielomiejscowej. Dąży się w ten sposób do uzyskania zwiększonego ciśnienia tlenu w płucach, tym samym większego rozpuszczania w osoczu i dostarczenia w większej ilości uszkodzonym tkankom. Wysokie stężenie tlenu w osoczu  przyczynia się do zwiększenia promienia dyfuzji tlenu z naczyń włosowatych do otaczających je niedotlenionych tkanek (6, 7). Wyjaśnia to tzw. model cylindra tlenowego Krogha.  Krogh stwierdził, że zasięg dyfuzji tlenu jest wprost proporcjonalny do jego ciśnienia na całej długości naczynia. Matematyczny model Krogha-Erlanga pozwala na  wyliczenie, jak zmieni się dyfuzja tlenu do tkanek po stronie tętniczej i żylnej w zależności od wartości ciśnienia i zawartości tlenu przy oddychaniu. Jak podają A.Sieroń, G.Knefel przy oddychaniu powietrzem na poziomie morza tętnicze PO2 wynosi około 100 mmHg, zaś przy ciśnieniu 3 ATA i 100% tlenie PO2 wynosi często około 2000 mmHg, co zwiększa dyfuzję tlenu do tkanek czterokrotnie po stronie tętniczej, a dwukrotnie po stronie żylnej krążenia włośniczkowego (6, 7).

Zespół zmiażdżenia, niedokrwienne zespoły pourazowe są stanami, w których z powodu gwałtownie narastającego niedokrwienia i obrzęku tkanek, zagrożenia martwicą, terapia tlenem hiperbarycznym powinna być zastosowana tak szybko, jak to jest możliwe, łącznie z wymaganym w danym przypadku postępowaniem chirurgicznym. HBO poprawia natlenienie tkanek, zmniejsza obrzęk, działa przeciwbakteryjnie i może mieć znaczenie dla ograniczenia zakresu amputacji w razie ewentualnej konieczności takiego postępowania (3, 26, 28).

W przypadku leczenia trudno gojących się ran i owrzodzeń w tkankach otaczających ranę dochodzi do hipoksji. Spowodowana jest upośledzeniem mikrokrążenia i wynikającym z tego niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen, dodatkowo zużywanym głównie na obwodzie rany z wytworzeniem bardzo niekorzystnego gradientu stężenia pomiędzy obwodem a centrum rany, gdzie prężność tlenu może spadać do zera. Zastosowanie tlenu hiperbarycznego  powoduje przyspieszenie produkcji i odkładania kolagenu, pobudzenie angiogenezy, wzrost aktywności przeciwbakteryjnej leukocytów, ograniczenie uszkodzeń śródbłonka poprzez zmniejszenie zdolności neutrofili do adhezji na ścianach naczyń, zwężenie naczyń w obszarach prawidłowo zaopatrzonych w tlen bez zmian w krążeniu w obszarach o upośledzonym przepływie. Dostarczenie tlenu do uszkodzonych i niedokrwionych tkanek przyspiesza gojenie. Czasem udaje się uzyskać całkowite wygojenie, w innych przypadkach tlenoterapia hiperbaryczna jest dobrym przygotowaniem pacjenta do  wolnego przeszczepu skóry pośredniej grubości (6, 11, 12, 26). 

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest również znaczącym uzupełnieniem chirurgicznego leczenia stopy cukrzycowej.  Przyczyny  rozwinięcia się zespołu stopy cukrzycowej są złożone. Największe zmiany powoduje pogorszenie ukrwienia stopy. Zaburzenia ukrwienia spowodowane są zmniejszeniem elastyczności, rozwojem zmian miażdżycowych  w naczyniach tętniczych o różnej średnicy, głównie tych o najmniejszym przekroju. Dołączają się zaburzenia reologiczne krwi – wzrasta lepkość i skłonność do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Zmiany w zakresie nerwów obwodowych stopy są przyczyną upośledzenia odczuwania przez chorego bólu  i zmian temperatury co powoduje, że zazwyczaj dość późno zauważa on troficzne zmiany stopy. Najczęściej pierwszym objawem jest czarnobłękitne zabarwienie opuszki palucha – to okres przedzgorzelinowy. Zgorzel może być sucha lub wilgotna. Szerzy się wzdłuż przestrzeni tkankowych i pochewek ścięgnistych. Dochodzi do postępujących zmian martwiczych w tkankach stopy.

Poza przewlekłym niedokrwieniem i niedotlenieniem do rozwoju stopy cukrzycowej przyczynia się ograniczone wytwarzanie tkankowego tlenku azotu. Z tego powodu pojawiają się zaburzenia skurczu i rozkurczu naczyń, osłabienie procesów naprawczych: zahamowanie ziarninowania w ranie, osłabienie włókien kolagenowych i zahamowanie syntezy kolagenu,  zahamowanie migracji leukocytów, spadek angiogenezy, upośledzenie trombolizy mikrozakrzepów. Rozwija się flora bakteryjna beztlenowa i mikrotlenowa. Powstają trudno gojące się owrzodzenia, zgorzel tkanek miękkich, zapalenie kości stopy (9, 10).

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jest wielokierunkowe. Bardzo istotna jest prawidłowa terapia internistyczna oraz chirurgiczne opracowanie rany. Metodą uzupełniającą to leczenie jest hiperbaryczna terapia tlenowa. Celem jest ograniczenie infekcji, bezpośrednie działanie toksyczne na beztlenowce, poprawa gojenia się rany. Jak wykazują badania, zastosowanie HBO w leczeniu skojarzonym stopy cukrzycowej doprowadziło u części chorych do całkowitego zagojenia się ran lub do znacznej poprawy stanu miejscowego, co zapobiegło amputacjom lub pozwoliło na ograniczenie zakresu amputacji (9, 11, 12, 23, 24, 25).

Przy oparzeniach tkanek miękkich dochodzi do gwałtownego spadku ich ukrwienia. Na skutek uszkodzenia ścian naczyń powstają obrzęki, obejmujące głębokie warstwy skóry i mięśni, co nasila uszkodzenia wywołane przez uraz. HBO umożliwia przenikanie tlenu z kapilarów do miejsca uszkodzenia pomimo przeszkód, jakie stanowi obrzęk i hipoperfuzja. Poprzez wzrost stężenia tlenu w okolicach rany oparzeniowej uzyskuje się  ograniczenie obrzęku, zmniejszenie utraty płynu przez uszkodzone naczynia, poprawę funkcji krążenia. Zmniejsza się zagrożenie infekcją. Dla uzyskania jak najlepszych efektów terapia  HBO powinna być włączona jak najwcześniej po urazie.

Tlenoterapia hiperbaryczna ma także pozytywny wpływ na gojenie się późniejszych przeszczepów skórnych (3, 26, 28).

Przy leczeniu oparzeń dróg oddechowych stosuje się HBO w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej oskrzeli,  co poprawia warunki wymiany gazowej w płucach, zmniejsza zastój żylny wokół rany oparzeniowej, tym samym wpływając na poprawę ukrwienia uszkodzonego obszaru. Istotne jest też działanie bakteriobójcze HBO, zapobiegające w tym przypadku głębokiej infekcji dróg oddechowych, będące niejako profilaktyką przeciwko wystąpieniu ARDS (14).

Zatrucie tlenkiem węgla może powodować wiele niepomyślnych skutków, łącznie ze śmiercią. Możliwe są również powikłania odległe, w postaci przewlekłych zmian w OUN rozwijające się nawet 6 miesięcy po zatruciu. Toksyczny efekt CO powstaje na skutek łączenia się z hemoproteinami i blokowaniu ich funkcji. Tlenek węgla ma około 250 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen. Przyłączony do hemoglobiny powoduje szybki spadek zawartości tlenu we krwi tętniczej. Tlenek węgla ma też wpływ na inne fragmenty hemu – przyłączony do mioglobiny, doprowadza do powstania nieaktywnej postaci CO-mioglobiny i  powoduje spadek zużycia tlenu w mięśniach i do spadku rzutu mięśnia sercowego. Ponadto tlenek węgla ma działanie neurotoksyczne; w późniejszym okresie po zatruciu może dojść do degeneracji komórek nerwowych, szczególnie w obszarze hipokampa.

Zastosowanie terapii tlenem hiperbarycznym w zatruciu tlenkiem węgla powoduje znaczne skrócenie okresu półtrwania HbCO.  Przy oddychaniu powietrzem czas półtrwania hemoglobiny tlenkowęglowej wynosi 320-360 minut, przy oddychaniu 100% O2 i ciśnieniu 3 ATA – 20 minut. Przyspiesza też dezaktywację tlenku węgla.  Ponadto, wcześnie zastosowana hiperbaria tlenowa pozwala uniknąć powikłań późnych, takich jak afazje, zaburzenia pamięci, zaburzenia równowagi i koordynacji mięśniowej (26, 27, 28).    

HBO ma także duże znaczenie jako leczenie pomocnicze przy infekcjach tkanek miękkich, wywołanych przez  beztlenowce i florę bakteryjną mieszaną, jak zgorzel gazowa i zespół Fourniera. Oprócz celowanej antybiotykoterapii, jak w każdym przypadku infekcji, konieczne jest zaopatrzenie chirurgiczne – usuwanie martwiczych fragmentów tkanki. Tlenoterapia hiperbaryczna hamuje namnażanie się bakterii, blokuje produkcję α-toksyny przez szczepy Clostridium, pozwala na oczyszczenie rany, przygotowujące do wykonania przeszczepu lub pozwala zmniejszyć zakres amputacji kończyny (11, 12, 26, 28).

Tlen hiperbaryczny może znacznie zredukować lub nawet całkowicie zlikwidować ubytki słuchu, powstające w zespole nagłej utraty słuchu ( SSNHL – sudden sensoneurinal hearing loss) – schorzenia niedokładnie jeszcze poznanego, w którym nagle z nieznanej przyczyny dochodzi do zaburzeń ukrwienia, obrzęku i uszkodzenia komórek ucha wewnętrznego. Zastosowanie HBO pozwala na zwiększenie stężenia tlenu w perylimfie, który dociera tam rozpuszczony fizycznie w osoczu i przenika przez błonę okienka owalnego. Efekty zastosowania tlenowej terapii hiperbarycznej są tym lepsze, im wcześniej zostanie wdrożona (16, 26).

Terapia tlenem hiperbarycznym znajduje również zastosowanie w leczeniu popromiennych uszkodzeń kości i tkanek miękkich w przebiegu terapii chorób nowotworowych. Radioterapia uszkadza mikrokrążenie w obszarze napromieniowania, prowadząc do przewlekłego niedokrwienia, zakażeń i czasem trudno gojących się owrzodzeń. Niejednokrotnie długo po zakończeniu leczenia utrzymują się dolegliwości bólowe, ogniska infekcji, ograniczenie ruchomości uszkodzonego obszaru. HBO poprawia procesy naprawcze, przyspiesza neowaskularyzację, pomaga zwalczyć zakażenie (3, 26, 28).

W przypadku opornego na leczenie zapalenia kości, rozwijającego się wzdłuż zastosowanych po urazie stabilizatorów,  terapia tlenem hiperbarycznym powinna być włączona jednoczasowo z leczeniem farmakologicznym i  chirurgicznym. Poza działaniem przyspieszającym gojenie rany, HBO stymuluje aktywność osteoblastów i osteoklastów, prowadząc do szybszej przebudowy kostnej (3, 26, 28).

Terapia tlenem hiperbarycznym może być zastosowana w wielu stanach chorobowych. Możliwości wykorzystania HBO nie są jeszcze do końca poznane i wymagają dalszych badań.PRZECIWSKAZANIA DO LECZENIA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ


Nieleczona odma – jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania HBO. Przed rozpoczęciem leczenia w komorze hiperbarycznej konieczne jest odbarczenie odmy. Zgodnie z prawem Boyle’a możliwość narastania odmy przy dekompresji  zagraża życiu pacjenta (1).
Stosowanie niektórych leków, głównie cytostatyków:

Doksorubicyna: nie powinno się stosować HBO przez 2-3 dni po zażyciu; może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego.
Bleomycyna: nasila toksyczne działanie tlenu na płuca. Leczenie Bleomycyną, nawet przebyte dawno, jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do HBO.
Cisplatinum: powoduje zmniejszenie syntezy kolagenu i fibroblastów. HBO nasila  działanie cytotoksyczne leku, co w efekcie powoduje opóźnienie gojenia ran.
Inne leki:

Disulfiram: hamuje produkcję dysmutazy nadtlenkowej, więc osłabia wydolność układów antyoksydacyjnych.
Mafenide acetale: powoduje obwodowe rozszerzenie naczyń, co w połączeniu z centralnym zwężeniem naczyń, wywołanym przez HBO, pogarsza gojenie się ran (1).
Ciąża – poza stanami nagłymi, jak zatrucie tlenkiem węgla (26).
Nowotwory – zgodnie z obecną wiedzą, współistnienie choroby nowotworowej nie jest przeciwwskazaniem do HBO (16). Tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na radioterapię, chemioterapię, fototerapię (15, 22). Szerokie badania tego zagadnienia przeprowadził Feldmeier. Dokonał on przeglądu piśmiennictwa z lat 1960-2001, w którym prezentowane były badania za poziomie molekularnym, komórkowym i na zwierzętach. Skupiały się one na ocenie wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na wzrost komórek nowotworowych w hodowlach tkankowych, dynamikę wzrostu guzów u zwierząt doświadczalnych, na wydajność układów antyoksydacyjnych i wybrane parametry układu odpornościowego. Ponadto przeprowadził badania, w których oceniał opinie lekarzy na stosowanie HBO u pacjentów z chorobą nowotworową (19). Według Feldmeiera i wsp., większość opublikowanych prac nie wskazuje na to, by HBO była przyczyną rozwoju nowotworów. Potwierdzają to również późniejsze doniesienia.(13, 17, 18, 20, 21, 22).
Rozrusznik serca – stosowanie wysokich ciśnień może być przyczyną deformacji pewnych elementów rozrusznika (1).
Rozedma z retencją CO2 – u tych chorych hipoksemia stanowi stymulację do oddychania; należy uwzględnić ryzyko wystąpienia bezdechu (1).
Padaczka i skłonność do drgawek – nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do HBO. Chorzy powinni przed leczeniem otrzymać odpowiednie leki przeciwdrgawkowe (1).
Gorączka – ponieważ predysponuje do wystąpienia drgawek, należy przed leczeniem HBO obniżyć temperaturę ciała chorego (1).
Infekcje wirusowe – ponieważ infekcje mogą ulec zaostrzeniu, należy zaprzestać leczenia HBO do ustąpienia objawów infekcji, poza stanami wymagającymi  natychmiastowego leczenia tlenem hiperbarycznym (1).
Wrodzona sferocytoza – krwinki czerwone cechuje kruchość; w czasie leczenia HBO mogą ulec hemolizie (1).
Powikłania terapii hiperbarycznej: najczęstszym powikłaniem w czasie leczenia tlenem hiperbarycznym jest uraz ciśnieniowy ucha i uraz ciśnieniowy zatok, powodujące u pacjentów silne dolegliwości bólowe, należy uprzedzić pacjentów przed rozpoczęciem leczenia o możliwości wystąpienia takiego powikłania, i podać sposoby wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym (przełykanie, żucie).

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 20 zabiegów) może wystąpić czasowe pogorszenie widzenia na odległość, ustępujące samoistnie po 6-8 tygodniach. Przyczyna wystąpienia tego powikłania nie jest jeszcze znana.
http://poradnia-reumatologiczna.pl/index.php/Hiperbaria.html
http://www.baroxhbo.com