Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

17 Eylül 2015 Perşembe

TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM (Hyperbaric Oxygen Therapy) baroxhbo hyperbaric chamber manufacturing

TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM (Hyperbaric Oxygen Therapy)

Hiperbaria tlenowa (hyperbaric oxygenation – HBO) jest metodą leczenia  polegającą na oddychaniu 100% tlenem pod ciśnieniem wyższym od lokalnego ciśnienia atmosferycznego  w odpowiednio skonstruowanej komorze ciśnieniowej (zgodnie z definicją podaną przez Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym). Ciśnienie wywierane na pacjenta w czasie terapii hiperbarycznej jest sumą ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia panującego w komorze. Ciśnienie to wyraża się w  atmosferach absolutnych (ATA). Atmosfera absolutna jest to suma ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza i ciśnienia w komorze (tzw. ciśnienie na zaworach) (1, 6). Obecnie uważa się, że ciśnienie niezbędne do leczenia powinno wynosić co najmniej 1.4 ATA (2, 16). Najczęściej stosowane jest ciśnienie o wartości 1.5- 3.0 ATA (26).

W materiałach informacyjnych, opracowanych przez Pracownię Hiperbarii Tlenowej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zamieszczone są dane dotyczące rodzaju i wyposażenia stosowanych komór hiperbarycznych. Do leczenia stosuje się komory jednomiejscowe, przeznaczone dla jednego pacjenta (monoplace chambers) lub wielomiejscowe (multiplace chambers), mogące pomieścić nawet kilkanaście osób. Komory pierwszego rodzaju mają najczęściej kształt akrylowego cylindra, zamkniętego z boków stalowymi pokrywami. Pacjent znajduje się w komorze w pozycji leżącej. Cała objętość komory wypełniona jest tlenem. Nie są potrzebne w takim przypadku maski lub kaptury do oddychania. Pacjent może się porozumiewać z personelem medycznym przez interkom. Nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do chorego w czasie leczenia. Wewnątrz komory nie instaluje się urządzeń elektrycznych ze względu na ryzyko pożaru. Możliwe jest jednak doprowadzenie sygnału radiowego, a przezroczysta konstrukcja pozwala pacjentowi na oglądanie audycji telewizyjnych.

Wielkość komory typu multiplace pozwala na swobodne wejście do środka i poruszanie się w nim. W komorach wielomiejscowych każdy pacjent ma własne stanowisko poboru tlenu, podawanego przez maskę lub specjalny hełm. Pacjentom towarzyszy w czasie sesji hiperbarycznej atendent medyczny, pomocny  w razie potrzeby. Główny przedział komory wypełniony jest powietrzem. Możliwe jest zainstalowanie wewnątrz samej komory urządzeń elektrycznych, takich jak respiratory, pompy infuzyjne, systemy monitorujące. Komory takie pozwalają również na przebywanie w środku osoby personelu medycznego, co umożliwia szybką interwencję medyczną w razie potrzeby, a także bezpośrednie wykonywanie zabiegów medycznych. Chorzy nieprzytomni, np. zatruci tlenkiem węgla, mogą być podłączeni do systemu monitorowania, respiratora i pomp infuzyjnych. Ponadto większa przestrzeń, obecność innych osób, zwłaszcza wykwalifikowanego pracownika medycznego, zmniejsza lęk, jaki odczuwają niektórzy pacjenci przed zamknięciem w ciasnym pomieszczeniu. Na zewnątrz komory znajduje się panel kontrolny, zaopatrzony w system zabezpieczeń  zapobiegający zmianom środowiska w komorze (3, 6, 8, 26).

Szczegółowe definicje i zalecenia, dotyczące personelu, sprzętu, stosowanych procedur standardowych i awaryjnych, dokumentacji i istniejących zagrożeń określa Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym opracowany w 2004 r. przez Grupę Roboczą „Safety” Projektu COST B 14 „Terapia Tlenem Hiperbarycznym” na bazie doświadczeń ekspertów
z ośrodków hiperbarycznych, komisji i towarzystw naukowych.

Zgodnie z intencją jego autorów, docelowo, dokument ten powinien być odniesieniem dla wytycznych, regulacji i standardów w medycynie hiperbarycznej na terenie Europy.

Istota terapii tlenem hiperbarycznym:

zwiększa dopływ tlenu do uszkodzonego obszaru,
poprawia ukrwienie w obszarze uszkodzonym poprzez zwężenie naczyń centralnych, a zwiększenie przepływu przez tkanki uszkodzone (tzw. efekt Robin Hooda),
zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek,
hamuje namnażanie się bakterii i zwiększa skuteczność antybiotykoterapii,
aktywuje neoangiogenezę,
powoduje proliferację fibroblastów i zwiększenie produkcji kolagenu,
powoduje wzrost  zależnej od granulocytów obojętnochłonnych aktywności przeciwbakteryjnej,
zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów,
zmniejsza okres półtrwania karboksyhemoglobiny,
powoduje zmniejszenie objętości pęcherzyków gazu we krwi.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz po określonej ilości wykonanych zabiegów w komorze hiperbarycznej u pacjentów wykonuje się oksymetrię przezskórną, obecnie powszechnie wykonywaną, nieinwazyjną metodę kontroli stężenia tlenu w tkankach. Metoda ta polega na przytwierdzeniu do skóry elektrody. Rozgrzana do 37-43˚C elektroda powoduje przegrzanie skóry i poprzez poszerzenie naczyń krwionośnych  zwiększenie przepływu krwi w tym obszarze i dyfuzję tlenu pod elektrodą (29).

Stężenie tlenu w tym miejscu odpowiada jego stężeniu w naczyniach tętniczych w tkankach.

Metoda ta pozwala ocenić poziom stężenia tlenu w tkankach przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia.

Za prawidłowe wartości przyjmuje się stężenie tlenu w tkankach 40-60 mmHg. W tkankach niedotlenionych i ranach wartości te zwykle nie przekraczają 30 mmHg. Dzięki terapii tlenem hiperbarycznym (2.0-2.8 ATA) można uzyskać znaczne zwiększenie stężenia tlenu: w tkankach zdrowych nawet 1000 mmHg, a w ranach i obszarach niedotlenionych 250 mmHg. Brak wzrostu stężenia tlenu powyżej 10 mmHg przy ekspozycji 100% tlenu i 1 ATA oznacza skrajne niedokrwienie tkanek, co wiąże się zazwyczaj z brakiem odpowiedzi na terapię hiperbaryczną (6).

Wskazania do stosowania HBO ustalono na konferencji ECHM w Lille w 2004 r. Podzielono je na grupę wskazań rekomendowanych do użycia tlenu hiperbarycznego ze względu na oczekiwaną znaczną korzyść terapeutyczną oraz grupę wskazań opcjonalnych.

Do grupy pierwszej należą:

choroba dekompresyjna,
zatory gazowe,
zatrucie tlenkiem węgla,
martwicze infekcje tkanek miękkich,
ropnie wewnątrzczaszkowe,
zespół zmiażdżenia i inne ostre niedokrwienia pourazowe,
przeszczepy i płaty skórne zagrożone martwicą,
trudno gojące się rany,
uszkodzenia poradiacyjne tkanek,
przewlekłe zapalenie kości i szpiku,
nagła głuchota,
neuroblastoma.
Do wskazań opcjonalnych należą:

oparzenia,
encefalopatia atoksyczna,
infekcja beztlenowcowa płuc i opłucnej,
zespoły reperfuzyjne po zabiegach naczyniowych i replantacji kończyn,
pneumatosis cystoides intestinalis (6, 7).
Stosowane są także próby leczenia grzybicy, przeciążeniowych uszkodzeń narządu ruchu u sportowców, złamań, przeszczepów kostnych,  choroby niedokrwiennej serca i świeżego zawału serca, zatruć cjankami i siarkowodorem, udaru mózgu, obrzęku mózgu, stwardnienia rozsianego, urazów i schorzeń naczyniowych rdzenia kręgowego, przełomu sierpowato-krwinkowego, zatoru tętnicy lub żyły siatkówki, retinopatii cukrzycowej, neuropatii nerwu wzrokowego, martwiczego zapalenia jelit, niedrożności porażennej jelit, colitis ulcerosa, choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenia błędnika, migreny, choroby Meniere’a,  szumów usznych, chorób skóry (6, 7).

Hiperbaryczną terapię tlenową stosuje się u pacjentów z niedokrwionymi i niedotlenionymi tkankami i/lub ranami jako leczenie wspomagające typowe postępowanie terapeutyczne. Istota zastosowania terapii hiperbarycznej polega na zwiększeniu dostarczenia tlenu do uszkodzonych tkanek. Można to osiągnąć umieszczając chorego w atmosferze czystego tlenu w komorze hiperbarycznej typu monplace chaber lub przez podawanie tlenu przez maskę w komorze wielomiejscowej. Dąży się w ten sposób do uzyskania zwiększonego ciśnienia tlenu w płucach, tym samym większego rozpuszczania w osoczu i dostarczenia w większej ilości uszkodzonym tkankom. Wysokie stężenie tlenu w osoczu  przyczynia się do zwiększenia promienia dyfuzji tlenu z naczyń włosowatych do otaczających je niedotlenionych tkanek (6, 7). Wyjaśnia to tzw. model cylindra tlenowego Krogha.  Krogh stwierdził, że zasięg dyfuzji tlenu jest wprost proporcjonalny do jego ciśnienia na całej długości naczynia. Matematyczny model Krogha-Erlanga pozwala na  wyliczenie, jak zmieni się dyfuzja tlenu do tkanek po stronie tętniczej i żylnej w zależności od wartości ciśnienia i zawartości tlenu przy oddychaniu. Jak podają A.Sieroń, G.Knefel przy oddychaniu powietrzem na poziomie morza tętnicze PO2 wynosi około 100 mmHg, zaś przy ciśnieniu 3 ATA i 100% tlenie PO2 wynosi często około 2000 mmHg, co zwiększa dyfuzję tlenu do tkanek czterokrotnie po stronie tętniczej, a dwukrotnie po stronie żylnej krążenia włośniczkowego (6, 7).

Zespół zmiażdżenia, niedokrwienne zespoły pourazowe są stanami, w których z powodu gwałtownie narastającego niedokrwienia i obrzęku tkanek, zagrożenia martwicą, terapia tlenem hiperbarycznym powinna być zastosowana tak szybko, jak to jest możliwe, łącznie z wymaganym w danym przypadku postępowaniem chirurgicznym. HBO poprawia natlenienie tkanek, zmniejsza obrzęk, działa przeciwbakteryjnie i może mieć znaczenie dla ograniczenia zakresu amputacji w razie ewentualnej konieczności takiego postępowania (3, 26, 28).

W przypadku leczenia trudno gojących się ran i owrzodzeń w tkankach otaczających ranę dochodzi do hipoksji. Spowodowana jest upośledzeniem mikrokrążenia i wynikającym z tego niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen, dodatkowo zużywanym głównie na obwodzie rany z wytworzeniem bardzo niekorzystnego gradientu stężenia pomiędzy obwodem a centrum rany, gdzie prężność tlenu może spadać do zera. Zastosowanie tlenu hiperbarycznego  powoduje przyspieszenie produkcji i odkładania kolagenu, pobudzenie angiogenezy, wzrost aktywności przeciwbakteryjnej leukocytów, ograniczenie uszkodzeń śródbłonka poprzez zmniejszenie zdolności neutrofili do adhezji na ścianach naczyń, zwężenie naczyń w obszarach prawidłowo zaopatrzonych w tlen bez zmian w krążeniu w obszarach o upośledzonym przepływie. Dostarczenie tlenu do uszkodzonych i niedokrwionych tkanek przyspiesza gojenie. Czasem udaje się uzyskać całkowite wygojenie, w innych przypadkach tlenoterapia hiperbaryczna jest dobrym przygotowaniem pacjenta do  wolnego przeszczepu skóry pośredniej grubości (6, 11, 12, 26).

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest również znaczącym uzupełnieniem chirurgicznego leczenia stopy cukrzycowej.  Przyczyny  rozwinięcia się zespołu stopy cukrzycowej są złożone. Największe zmiany powoduje pogorszenie ukrwienia stopy. Zaburzenia ukrwienia spowodowane są zmniejszeniem elastyczności, rozwojem zmian miażdżycowych  w naczyniach tętniczych o różnej średnicy, głównie tych o najmniejszym przekroju. Dołączają się zaburzenia reologiczne krwi – wzrasta lepkość i skłonność do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Zmiany w zakresie nerwów obwodowych stopy są przyczyną upośledzenia odczuwania przez chorego bólu  i zmian temperatury co powoduje, że zazwyczaj dość późno zauważa on troficzne zmiany stopy. Najczęściej pierwszym objawem jest czarnobłękitne zabarwienie opuszki palucha – to okres przedzgorzelinowy. Zgorzel może być sucha lub wilgotna. Szerzy się wzdłuż przestrzeni tkankowych i pochewek ścięgnistych. Dochodzi do postępujących zmian martwiczych w tkankach stopy.

Poza przewlekłym niedokrwieniem i niedotlenieniem do rozwoju stopy cukrzycowej przyczynia się ograniczone wytwarzanie tkankowego tlenku azotu. Z tego powodu pojawiają się zaburzenia skurczu i rozkurczu naczyń, osłabienie procesów naprawczych: zahamowanie ziarninowania w ranie, osłabienie włókien kolagenowych i zahamowanie syntezy kolagenu,  zahamowanie migracji leukocytów, spadek angiogenezy, upośledzenie trombolizy mikrozakrzepów. Rozwija się flora bakteryjna beztlenowa i mikrotlenowa. Powstają trudno gojące się owrzodzenia, zgorzel tkanek miękkich, zapalenie kości stopy (9, 10).

Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jest wielokierunkowe. Bardzo istotna jest prawidłowa terapia internistyczna oraz chirurgiczne opracowanie rany. Metodą uzupełniającą to leczenie jest hiperbaryczna terapia tlenowa. Celem jest ograniczenie infekcji, bezpośrednie działanie toksyczne na beztlenowce, poprawa gojenia się rany. Jak wykazują badania, zastosowanie HBO w leczeniu skojarzonym stopy cukrzycowej doprowadziło u części chorych do całkowitego zagojenia się ran lub do znacznej poprawy stanu miejscowego, co zapobiegło amputacjom lub pozwoliło na ograniczenie zakresu amputacji (9, 11, 12, 23, 24, 25).

Przy oparzeniach tkanek miękkich dochodzi do gwałtownego spadku ich ukrwienia. Na skutek uszkodzenia ścian naczyń powstają obrzęki, obejmujące głębokie warstwy skóry i mięśni, co nasila uszkodzenia wywołane przez uraz. HBO umożliwia przenikanie tlenu z kapilarów do miejsca uszkodzenia pomimo przeszkód, jakie stanowi obrzęk i hipoperfuzja. Poprzez wzrost stężenia tlenu w okolicach rany oparzeniowej uzyskuje się  ograniczenie obrzęku, zmniejszenie utraty płynu przez uszkodzone naczynia, poprawę funkcji krążenia. Zmniejsza się zagrożenie infekcją. Dla uzyskania jak najlepszych efektów terapia  HBO powinna być włączona jak najwcześniej po urazie.

Tlenoterapia hiperbaryczna ma także pozytywny wpływ na gojenie się późniejszych przeszczepów skórnych (3, 26, 28).

Przy leczeniu oparzeń dróg oddechowych stosuje się HBO w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej oskrzeli,  co poprawia warunki wymiany gazowej w płucach, zmniejsza zastój żylny wokół rany oparzeniowej, tym samym wpływając na poprawę ukrwienia uszkodzonego obszaru. Istotne jest też działanie bakteriobójcze HBO, zapobiegające w tym przypadku głębokiej infekcji dróg oddechowych, będące niejako profilaktyką przeciwko wystąpieniu ARDS (14).

Zatrucie tlenkiem węgla może powodować wiele niepomyślnych skutków, łącznie ze śmiercią. Możliwe są również powikłania odległe, w postaci przewlekłych zmian w OUN rozwijające się nawet 6 miesięcy po zatruciu. Toksyczny efekt CO powstaje na skutek łączenia się z hemoproteinami i blokowaniu ich funkcji. Tlenek węgla ma około 250 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen. Przyłączony do hemoglobiny powoduje szybki spadek zawartości tlenu we krwi tętniczej. Tlenek węgla ma też wpływ na inne fragmenty hemu – przyłączony do mioglobiny, doprowadza do powstania nieaktywnej postaci CO-mioglobiny i  powoduje spadek zużycia tlenu w mięśniach i do spadku rzutu mięśnia sercowego. Ponadto tlenek węgla ma działanie neurotoksyczne; w późniejszym okresie po zatruciu może dojść do degeneracji komórek nerwowych, szczególnie w obszarze hipokampa.

Zastosowanie terapii tlenem hiperbarycznym w zatruciu tlenkiem węgla powoduje znaczne skrócenie okresu półtrwania HbCO.  Przy oddychaniu powietrzem czas półtrwania hemoglobiny tlenkowęglowej wynosi 320-360 minut, przy oddychaniu 100% O2 i ciśnieniu 3 ATA – 20 minut. Przyspiesza też dezaktywację tlenku węgla.  Ponadto, wcześnie zastosowana hiperbaria tlenowa pozwala uniknąć powikłań późnych, takich jak afazje, zaburzenia pamięci, zaburzenia równowagi i koordynacji mięśniowej (26, 27, 28).    

HBO ma także duże znaczenie jako leczenie pomocnicze przy infekcjach tkanek miękkich, wywołanych przez  beztlenowce i florę bakteryjną mieszaną, jak zgorzel gazowa i zespół Fourniera. Oprócz celowanej antybiotykoterapii, jak w każdym przypadku infekcji, konieczne jest zaopatrzenie chirurgiczne – usuwanie martwiczych fragmentów tkanki. Tlenoterapia hiperbaryczna hamuje namnażanie się bakterii, blokuje produkcję α-toksyny przez szczepy Clostridium, pozwala na oczyszczenie rany, przygotowujące do wykonania przeszczepu lub pozwala zmniejszyć zakres amputacji kończyny (11, 12, 26, 28).

Tlen hiperbaryczny może znacznie zredukować lub nawet całkowicie zlikwidować ubytki słuchu, powstające w zespole nagłej utraty słuchu ( SSNHL – sudden sensoneurinal hearing loss) – schorzenia niedokładnie jeszcze poznanego, w którym nagle z nieznanej przyczyny dochodzi do zaburzeń ukrwienia, obrzęku i uszkodzenia komórek ucha wewnętrznego. Zastosowanie HBO pozwala na zwiększenie stężenia tlenu w perylimfie, który dociera tam rozpuszczony fizycznie w osoczu i przenika przez błonę okienka owalnego. Efekty zastosowania tlenowej terapii hiperbarycznej są tym lepsze, im wcześniej zostanie wdrożona (16, 26).

Terapia tlenem hiperbarycznym znajduje również zastosowanie w leczeniu popromiennych uszkodzeń kości i tkanek miękkich w przebiegu terapii chorób nowotworowych. Radioterapia uszkadza mikrokrążenie w obszarze napromieniowania, prowadząc do przewlekłego niedokrwienia, zakażeń i czasem trudno gojących się owrzodzeń. Niejednokrotnie długo po zakończeniu leczenia utrzymują się dolegliwości bólowe, ogniska infekcji, ograniczenie ruchomości uszkodzonego obszaru. HBO poprawia procesy naprawcze, przyspiesza neowaskularyzację, pomaga zwalczyć zakażenie (3, 26, 28).

W przypadku opornego na leczenie zapalenia kości, rozwijającego się wzdłuż zastosowanych po urazie stabilizatorów,  terapia tlenem hiperbarycznym powinna być włączona jednoczasowo z leczeniem farmakologicznym i  chirurgicznym. Poza działaniem przyspieszającym gojenie rany, HBO stymuluje aktywność osteoblastów i osteoklastów, prowadząc do szybszej przebudowy kostnej (3, 26, 28).

Terapia tlenem hiperbarycznym może być zastosowana w wielu stanach chorobowych. Możliwości wykorzystania HBO nie są jeszcze do końca poznane i wymagają dalszych badań.PRZECIWSKAZANIA DO LECZENIA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ

Nieleczona odma – jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania HBO. Przed rozpoczęciem leczenia w komorze hiperbarycznej konieczne jest odbarczenie odmy. Zgodnie z prawem Boyle’a możliwość narastania odmy przy dekompresji  zagraża życiu pacjenta (1).
Stosowanie niektórych leków, głównie cytostatyków:

Doksorubicyna: nie powinno się stosować HBO przez 2-3 dni po zażyciu; może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego.
Bleomycyna: nasila toksyczne działanie tlenu na płuca. Leczenie Bleomycyną, nawet przebyte dawno, jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do HBO.
Cisplatinum: powoduje zmniejszenie syntezy kolagenu i fibroblastów. HBO nasila  działanie cytotoksyczne leku, co w efekcie powoduje opóźnienie gojenia ran.
Inne leki:

Disulfiram: hamuje produkcję dysmutazy nadtlenkowej, więc osłabia wydolność układów antyoksydacyjnych.
Mafenide acetale: powoduje obwodowe rozszerzenie naczyń, co w połączeniu z centralnym zwężeniem naczyń, wywołanym przez HBO, pogarsza gojenie się ran (1).
Ciąża – poza stanami nagłymi, jak zatrucie tlenkiem węgla (26).
Nowotwory – zgodnie z obecną wiedzą, współistnienie choroby nowotworowej nie jest przeciwwskazaniem do HBO (16). Tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa wrażliwość komórek nowotworowych na radioterapię, chemioterapię, fototerapię (15, 22). Szerokie badania tego zagadnienia przeprowadził Feldmeier. Dokonał on przeglądu piśmiennictwa z lat 1960-2001, w którym prezentowane były badania za poziomie molekularnym, komórkowym i na zwierzętach. Skupiały się one na ocenie wpływu tlenoterapii hiperbarycznej na wzrost komórek nowotworowych w hodowlach tkankowych, dynamikę wzrostu guzów u zwierząt doświadczalnych, na wydajność układów antyoksydacyjnych i wybrane parametry układu odpornościowego. Ponadto przeprowadził badania, w których oceniał opinie lekarzy na stosowanie HBO u pacjentów z chorobą nowotworową (19). Według Feldmeiera i wsp., większość opublikowanych prac nie wskazuje na to, by HBO była przyczyną rozwoju nowotworów. Potwierdzają to również późniejsze doniesienia.(13, 17, 18, 20, 21, 22).
Rozrusznik serca – stosowanie wysokich ciśnień może być przyczyną deformacji pewnych elementów rozrusznika (1).
Rozedma z retencją CO2 – u tych chorych hipoksemia stanowi stymulację do oddychania; należy uwzględnić ryzyko wystąpienia bezdechu (1).
Padaczka i skłonność do drgawek – nie stanowią bezwzględnego przeciwwskazania do HBO. Chorzy powinni przed leczeniem otrzymać odpowiednie leki przeciwdrgawkowe (1).
Gorączka – ponieważ predysponuje do wystąpienia drgawek, należy przed leczeniem HBO obniżyć temperaturę ciała chorego (1).
Infekcje wirusowe – ponieważ infekcje mogą ulec zaostrzeniu, należy zaprzestać leczenia HBO do ustąpienia objawów infekcji, poza stanami wymagającymi  natychmiastowego leczenia tlenem hiperbarycznym (1).
Wrodzona sferocytoza – krwinki czerwone cechuje kruchość; w czasie leczenia HBO mogą ulec hemolizie (1).
Powikłania terapii hiperbarycznej: najczęstszym powikłaniem w czasie leczenia tlenem hiperbarycznym jest uraz ciśnieniowy ucha i uraz ciśnieniowy zatok, powodujące u pacjentów silne dolegliwości bólowe, należy uprzedzić pacjentów przed rozpoczęciem leczenia o możliwości wystąpienia takiego powikłania, i podać sposoby wyrównywania ciśnienia w uchu środkowym (przełykanie, żucie).

Podczas długotrwałego leczenia (ponad 20 zabiegów) może wystąpić czasowe pogorszenie widzenia na odległość, ustępujące samoistnie po 6-8 tygodniach. Przyczyna wystąpienia tego powikłania nie jest jeszcze znana.
http://poradnia-reumatologiczna.pl/index.php/Hiperbaria.html
http://www.baroxhbo.com

16 Eylül 2015 Çarşamba

Hyperbaric therapy

Submarine Rescue Decompression Procedure from Hyperbaric Exposures up to 6 Bar of Absolute Pressure in Man: Effects on Bubble Formation and Pulmonary Function
Jean-Eric Blatteau,1,* Julien Hugon,2 Olivier Castagna,1 Cédric Meckler,1 Nicolas Vallée,1 Yves Jammes,3 Michel Hugon,4 Jan Risberg,5 and Christophe Pény6
Andreas Fahlman, Editor
Author information ► Article notes ► Copyright and License information ►
Go to:
Abstract
Recent advances in submarine rescue systems have allowed a transfer under pressure of crew members being rescued from a disabled submarine. The choice of a safe decompression procedure for pressurised rescuees has been previously discussed, but no schedule has been validated when the internal submarine pressure is significantly increased i.e. exceeding 2.8 bar absolute pressure. This study tested a saturation decompression procedure from hyperbaric exposures up to 6 bar, the maximum operating pressure of the NATO submarine rescue system. The objective was to investigate the incidence of decompression sickness (DCS) and clinical and spirometric indices of pulmonary oxygen toxicity. Two groups were exposed to a Nitrogen-Oxygen atmosphere (pO2 = 0.5 bar) at either 5 bar (N = 14) or 6 bar (N = 12) for 12 h followed by 56 h 40 min resp. 60 h of decompression. When chamber pressure reached 2.5 bar, the subjects breathed oxygen intermittently, otherwise compressed air. Repeated clinical examinations, ultrasound monitoring of venous gas embolism and spirometry were performed during decompression. During exposures to 5 bar, 3 subjects had minor subjective symptoms i.e. sensation of joint discomfort, regressing spontaneously, and after surfacing 2 subjects also experienced joint discomfort disappearing without treatment. Only 3 subjects had detectable intravascular bubbles during decompression (low grades). No bubbles were detected after surfacing. About 40% of subjects felt chest tightness when inspiring deeply during the initial phase of decompression. Precordial burning sensations were reported during oxygen periods. During decompression, vital capacity decreased by about 8% and forced expiratory flow rates decreased significantly. After surfacing, changes in the peripheral airways were still noticed; Lung Diffusion for carbon monoxide was slightly reduced by 1% while vital capacity was normalized. The procedure did not result in serious symptoms of DCS or pulmonary oxygen toxicity and may be considered for use when the internal submarine pressure is significantly increased.

Go to:
Background
When a disabled submarine is unable to surface, survivors awaiting rescue may be exposed to raised internal submarine pressure. Such an increased pressure may result from a variety of causes including flooding of compartments or release of gas from ruptured air banks. Previous incidents suggest that the time spent at elevated pressure, while waiting for rescue, may be long enough for the crew to be considered “saturated”, i.e. all body tissues has reached equilibrium with ambient inert gas (usually Nitrogen). A direct ascent to the surface when saturated carries a high risk of decompression sickness (DCS) and death, as demonstrated by the accident of the submarine Pacocha [1]. Well documented human data on shallow air saturation exposures suggest that direct ascent is not associated with DCS symptoms when the subject is saturated at a pressure less than 1.8 bar of absolute pressure [2]. The ambient pressure is the primary predictor of DCS incidence and death following ascent to surface after saturation exposure. Neurological DCS symptoms predominate after exposure to lower pressure (but more than 1.8 bar) [2]. As pressure increases, there is a gradual shift towards the more severe cardiopulmonary DCS that rapidly becomes fatal [3].

Following a rescue from a disabled submarine, the crew members would require controlled decompression, as they may be at risk of severe DCS if decompressed immediately to surface pressure. The NATO Submarine Rescue System (NSRS) is a submarine rescue system which has the capability of transferring submariners from a submarine, via a submarine rescue vehicle (SRV) to a deck hyperbaric chamber without alteration in ambient pressure. The submariners are then subjected to a controlled and final decompression on a surface ship (Figure 1). The SRV is able to dive down to 610 meters of sea water (msw), locate and attach itself to the distressed submarine. Following pressure equalisation, up to 15 rescuees can be transferred into the SRV, before returning to the surface. Once recovered to the surface ship, the SRV is connected to the hyperbaric chamber allowing the transfer and safe decompression of pressurised crew members (capacity of 72 subjects), whilst the SRV performs further recovery dives [4]. The system is stipulated to be able to accept the first rescues within 72 h from start of mobilisation.

Figure 1
Figure 1
The NATO submarine rescue system (NSRS), using a submarine rescue vehicle, allows the transfer under pressure of pressurised crew members from a disabled submarine to hyperbaric chambers on a surface ship.
The issue of safe and efficient decompression of submariners being rescued from a disabled submarine has been discussed for a long time. Recent advances in submarine rescue systems with NSRS have allowed the transfer under pressure and called for proper procedures to avoid DCS.

The choice of a decompression schedule for such rescuees depends on a variety of factors. The pressure in the disabled submarine escape compartment to which the crew members have been exposed is the main factor. It is believed that the likelihood to survive for 72 h or more in a disabled submarine is reduced when the internal pressure is more than 6 bar of absolute pressure [5]. In circumstances where there is little or no constraint on decompression time, the optimal decompression procedure is to use a slow decompression rate, breathing air with some periods of pure oxygen breathing to shorten decompression time [5]. This provides the safest decompression but will delay evacuation.

In circumstances where there are extreme constraints on decompression time it may be necessary to utilise schedules with multiple periods of oxygen breathing. Since inhalation of O2 for a long period can cause pulmonary oxygen toxicity (POT), these schedules are of considerably shorter durations but carry risks of higher incidence of DCS than in the case of the long air schedules [6]. Moreover, for deeper exposures, when pressure is more than 2.8 bar, the risk of severe POT prohibits the use of oxygen breathing to accelerate decompression. Due to this toxic effect of oxygen on lungs, little experimental work is available to support a proper procedure for air/oxygen saturation decompression deeper than 2.8 bar.

Submariners isolated in a distressed submarine at sea bottom face a significant risk of injuries and illnesses. Being rescued by a SRV to surface will increase the chance of survival and health protection compared to risks associated with escape through the water column to the surface. The health risks associated with the following decompression in the deck decompression chamber, mainly those of decompression sickness and pulmonary oxygen toxicity, are generally considered minor compared to the catastrophic alternative of remaining in the submarine or ascending from depths expected to be lethal. Risk acceptance for side effects and complications of saturation decompression procedures for submariners in this situation is conceived to be higher than for e.g. occupational divers. However, the presence of divers and nurses with experience in hyperbaric medicine are required within the decompression chamber to support the submariners. These chamber attendants are healthy military personnel, and measures should be taken to protect them from illness and injuries while supporting the submariners.

The aim of this study was to evaluate a new saturation decompression procedure. The procedure was designed to decompress submariners exposed to compressed air at 6 bar equivalent to 50 msw which would constitute the maximum permissible internal pressure of the NSRS. The objective was to verify the safety of the procedure for NSRS attendants with respect to decompression sickness and pulmonary oxygen toxicity. We therefore performed repeated clinical examinations, investigated the presence of vascular bubbles and studied lung mechanics using spirometry during decompression from saturation exposures to 40 and 50 msw in 26 subjects. The pulmonary function study was completed before and after the dives by measuring all the lung volumes and pulmonary mechanics using a whole-body pressure displacement plethysmograh. We also used a mathematical model of decompression to simulate and predict bubble formation in different configurations carried to extremes that could not be tested in this study.

Go to:
Materials and Methods
Subjects

Twenty-four medically fit military subjects with a diving experience of 9.7±4.4 yr (mean ± S.D) gave their written consent; procedures conformed to the declaration of Helsinki. The experimental protocol was approved by both the scientific committee for the protection of human subjects (CPP Sud Mediterranée I, ref 1104) and the French national treatment agency (AFSSAPS, ref B111347-70). All the subjects were trained military divers, hyperbaric nurses or diving medical officers, none of them had experienced DCS in the past. Their age was 37.5±5.3 yr with a body mass index of 25.2±1.7 kg m−2. Three hyperbaric exposures to 5 bar (40 msw) were carried out in 2011, involving 14 subjects (5 subjects in May and June, 4 subjects in December 2011). Three hyperbaric exposures to 6 bar (50 msw) were carried out in 2012, involving 12 divers (4 subjects in February, March and April 2012). Two subjects who completed exposures to 40 msw were also included in exposures to 50 msw.

Facility

All saturation exposures were performed in the main hyperbaric chamber of the French navy hyberbaric center located at CEPHISMER (Toulon, France). The pressure chamber complex held three compartments. The system was controlled and monitored from a nearby control console. The console maintained ambient pressure, continuously monitored CO2 and O2 partial pressures, and allowed adjustment of the decompression rate as needed. Temperature was adjusted to subject comfort and ranged 24–28°C; the relative humidity was 45–60%. When not breathing chamber gas, the subjects breathed Oxygen or Nitrogen-Oxygen gas mixtures as detailed below through tight fitting oro-nasal masks from the built-in breathing system (BIBS).

Exposure at Depth

To facilitate operational use of the results in the present study, we will report ambient pressure in msw and bar; and partial pressure in bar, recognizing that 10 msw = 1 bar = 101 kPa.

The hyperbaric chambers were compressed with air until 13.8 msw to obtain a pO2 of 0.5 bar. Pure nitrogen was then added until the maximum pressure was reached. The divers kept their mask breathing air from surface to 25 msw, and a Nitrox (O2-N2) mixture from 25 msw until the maximum depth. After homogenization at depth, the subjects were authorized to remove their mask. The compression rate was 0.5 bar min−1 (5 msw min−1).

We chose an exposure time of 12 h to the maximum pressure, which corresponds to the maximum allowed duration for an intervention of attendants in the NSRS. To avoid the occurrence of POT, the subjects breathed a Nitrox atmosphere with a pO2 maintained at 0.5 bar. The decompression schedule for such a Nitrox atmosphere should be adjusted for a higher Nitrogen partial pressure due to the increased fractional content of Nitrogen compared to air. The conventional method for such an adjustment is to calculate the pressure at which compressed air would have the same Nitrogen partial pressure as the Nitrox mixture – “the equivalent air depth”. A Nitrox mixture with raised Nitrogen content would thus require decompression according to an increased equivalent air depth.

Two schedules were tested: 1) 40 msw using Nitrox mixture 10% O2–90% N2 (equivalent air depth of 46.9 msw) and 2) 50 msw using Nitrox mixture 8.33% O2–91.67% N2 (equivalent air depth of 59.6 msw).

Decompression Procedure

The schedule was based on the experience from the “AIRSAT 4” exposure, using slow decompression rates, which were believed to be safe as the subjects developed very few signs of DCS. However significant symptoms of POT related to 48-h exposure in air atmosphere to 5.02 bar (40.2 msw) [7], [8]. A perfusion limited gas model with a controlling compartment of 480 min half-time was used for the calculation of the schedule. Oxygen exposure was assessed by the “Oxygen Toxicity Unit” (OTU) and “Repex” procedure, assuming that 850 OTU was a tolerable cumulative dose for 24 h, 1400 OTU for 48 h and 1860 OTU for 72 h [9]. The OTUs attained during periods of oxygen breathing were added during decompression to control for the permissible thresholds.

Decompression from 40 msw
After 12 h of exposure to 40 msw, the atmosphere was isobarically switched to air and the decompression initiated simultaneously. Air was maintained as the chamber gas during the succeeding decompression. Decompression rates varied from 40 to 180 min msw−1 according to the depth (Figure 2). The chamber reached the surface on day 4 for a total decompression time of 56 h 40 min.

Figure 2
Figure 2
Decompression procedure after saturation exposure to 50 msw.
Periods of oxygen breathing were incorporated during the end of decompression:

in May and June 2011 (n = 10), 4 O2 periods were added: 60 min from 12.5 msw, 50 min from 9.5 msw, 75 min from 6.5 msw, and 100 min from 3.5 msw, with a cumulative oxygen dose of 1341 OTU at completion.
in October 2011 (n = 4), 6 O2 periods were added: 30 min from 15 msw, 50 min from 10 msw, 50 min from 8.5 msw, 50 min from 5 msw, 50 min from 4.5 msw and 75 min from 3.5 msw, with a cumulative oxygen dose of 1384 OTU at completion.
Air breaks were added to these periods, using a sequential mode as follows: 30 min O2–5 min air −30 min O2 or 25 min O2–5 min air –25 min O2.

Decompression from 50 msw
After 12 h of exposure at 50 msw, the atmosphere was isobarically switched to air and the decompression initiated simultaneously. Air was maintained as the chamber gas during decompression. Decompression rate was reduced stepwise from 20 to 180 min msw−1 as illustrated in Figure 2. Decompression to surface pressure was reached after a total decompression time of 60 h. The schedule included 6 periods of oxygen breathing during the end of decompression i.e. 25 min from 15 msw, 25 min from 11 msw, 50 min from 9 msw, 25 min from 50 msw, 50 min from 5 msw and 75 min from 3.5 msw. Air breaks were added as follows: 25 min O2–5 min air –25 min O2. The cumulative dose of oxygen was 1513 OTU at completion.

Clinical Evaluation

Assessment of decompression was gauged primarily by reported symptomatology related to POT or DCS. DCS symptoms were divided into conventional categories: pain only symptoms (type I) and multisystem or serious symptoms (type II). Pulmonary symptoms including chest pain, cough, chest tightness, dyspnea were also recorded. Divers were required to record symptoms at least every 6 h on prepared questionnaires. Symptoms of inert gas toxicity (Nitrogen narcosis) were also noted and specific tests for narcosis evaluation were performed; these results were published separately [10].

In addition, a diving medical officer interviewed and physically examined each diver twice daily throughout the exposure and recovery periods. The diving medical officer was also responsible for ultrasound monitoring and spirometry.

Bubble Detection

Venous microemboli were investigated by means of a pulsed Doppler ultrasound apparatus equipped with a 2 MHz probe (BF Systemes company, France) directed to the right cardiac cavities. The system has been validated for hyperbaric use. The signals were listened to and interpreted in real time by the diving medical officers and saved for additional analysis. Precordial monitoring was performed in supine position for 3 min at rest and after two lower limb flexions. The bubble count was graded according to the Spencer scale [11]. Depending on the depth, 2–4 detections were performed daily during the decompression phase. Bubble detection was monitored constantly during the first hour after surfacing.

Bubble Simulation

In our study, we did not evaluate the effects of decompression after a prolonged exposure (e.g. 48 h or more) allowing complete gas equilibration (saturation), but rather a 12 h exposure expected to saturate most, but not all, compartments (sub-saturation). However, we used a mathematical model (BORA model, BF systemes) to simulate and predict bubble formation for extended exposure [12], [13]. Under conditions of saturation diving, compartments controlling decompression rate are very slow in terms of gas exchange. The compartments retained in the model after calibration have gas half-saturation time (T1/2) ranging from 380 min to 420 min. The BORA model was calibrated with data from previous studies, using vascular microbubble scores (Ultrasound Doppler) after air or Nitrox saturation [7], [14]. Bubble simulation was obtained by considering an average response from a conceptual “central tissue” with T1/2 = 400 min and the total bubble volume (vb, mlgas mltissue−1) of all microbubbles formed in this tissue. A correspondence between the total bubble volume vb and bubble grade according to the Spencer scale (from 0 to IV) was calculated i.e. grade 0 for vb<0.02, grade I for vb [0.02–0.04], grade II for vb [0.04–0.07], grade III for vb [0.07–0.12] and grade IV for vb≥0.12 mlgas mltissue−1.

Spirometry

Spirometry was performed before, during and after the exposures. All spirometry was carried out with the subject standing up. Before and after the dives, a whole body pressure displacement plethysmograph (Masterlab, Jaeger, The Netherlands) allowed us to measure the forced vital capacity (FVC), total lung capacity (TLC), residual volume (RV), and the RV/TLC ratio. The Masterlab device also allowed measurement of the pulmonary diffusing capacity for carbon monoxide (DLCO) and the DLCO was adjusted to the alveolar volume (DLCO/VA). During the dives and also for the pre- and post-dive evaluations, electronic spirometers (Spirobank II, MIR, Waukesha, USA) were used to measure the FVC, forced expired volume in 1s (FEV1), average forced expiratory flow from 25 to 75% of expired volume (FEF25–75) and peak expiratory flow rate (PEFR). The tests were repeated at least once on each session with the best effort being retained. The results are presented in units of body temperature, surface pressure and saturated gas (BTPS).

During hyperbaric exposure, we used the Spirobank II hand-held spirometer, previously tested [15] and calibrated for hyperbaric use. Measurements were performed immediately before compression, at maximal pressure, and daily during the decompression. The last measurement was carried out just after surfacing. Pre-exposure measurements were completed 3 days before, while and post-exposure measurements were performed 6 h after the experiment in the respiratory department of Ste Anne military hospital (Toulon, France).

Statistics

Sigmastat 3.0 software program (SPSS inc., Chicago, Illinois) was used for statistical analysis. Data, presented as median ± interquartile range, were analysed using non-parametric statistics because of the small sample size. Comparisons for the repetitive data were analyzed across time with a repeated measure analysis on ranks and Dunn’s test for post hoc analysis. Differences between two groups were analysed by a Mann-Whitney test, whereas matched comparisons within groups used a Wilcoxon test. A difference was considered as statistical significant for p-values<0.05.

Go to:
Results
Clinical Symptoms

Chest tightness during deep inspiration was commonly reported during the initial phase of decompression from 30 to 20 msw in both groups (42 and 43% for subjects exposed to 40 and 50 msw respectively). Precordial burning sensations were also noted in 42% (resp. 25%) of subjects during the last periods of oxygen breathing in the final phase of decompression after exposures to 40 msw (resp. 50 msw).

Three subjects (12%) had minor symptoms during exposures to 40 msw. Subjects described from 20 msw sensations of heaviness in the joints i.e. the two shoulders (2 subjects) and one elbow (1 subject), regressing spontaneously during decompression from 10 msw. After surfacing (from exposures to 40 msw), 2 subjects (8%) also experienced joint discomfort disappearing gradually, without therapeutic intervention. Four hours after surfacing, one of these subjects presented a feeling of heaviness in the shoulder that disappeared after 90 min. The other described the recurrence of mild discomfort in the elbow after surfacing, persisting for several days, then disappearing spontaneously. Examinations including bone scintigraphy and MRI were performed for these two subjects. No periarticular or bone involvement was found. Moreover, none of these symptomatic subjects showed detectable circulating bubbles during or after exposures.

70% of subjects from exposures to 40 msw reported a state of tiredness persisting for 24 to 72 h after surfacing.

During and after exposures to 50 msw, no subjects report joint symptoms or residual fatigue.

Bubble Detection

The presence of circulating bubbles was observed in 3 subjects (12%) with only low bubble grades (Spencer grade I). The bubbles were recorded 4 times, at 20 msw for 2 subjects (exposures to 50 msw), and ∼9 msw for 2 subjects (from exposures to 40 and 50 msw). One of these subjects, exposed to 50 msw, had bubbles both at 20 and 9 msw. No circulating bubbles were detected after surfacing.

Bubble Simulation

Figures 3–6 display the results of simulations conducted with the calibrated model, assuming that the circulating bubble flow reflected at any time the total volume of bubbles vb (mlgas mltissue−1) formed in a conceptual central compartment.

Figure 3
Figure 3
Simulation results for the decompression profile from 12-h exposure to 5 bar (40 msw).
Figure 6
Figure 6
Simulation results for the decompression profile from 48-h air exposure to 6 bar (50 msw).
According to the correspondence between vb and the Spencer scale, a bubble grade 0 for the exposures to 40 msw and a grade I for the exposures to 50 msw were predicted, consistent with Doppler measurements (Figures 3 and ​and44).

Figure 4
Figure 4
Simulation results for the decompression profile from 12-h exposure to 6 bar (50 msw).
Two other configurations were also studied: 48-h exposures in air atmosphere to 40 msw and 50 msw (Figures 5 and ​and6).6). After simulation, the model predicted a bubble grade I for the exposures to 40 msw and a grade II for the exposures to 50 msw.

Figure 5
Figure 5
Simulation results for the decompression profile from 48-h air exposure to 5 bar (40 msw).
Table 1 summarizes the bubble grades resulting from different simulated configurations and displays the range of bubble grades most likely to be observed. The table shows that oxygen breathing would tend to predict roughly a halving of estimated bubble generation.

Table 1
Table 1
Averaged bubble grades predicted from mathematical simulation in different configurations of exposures, with or without periods of pure oxygen breathing.
Pulmonary Function

Measurements during hyperbaric exposures (Figures 7–10)
Figure 7
Figure 7
Changes in PEFR during exposures to 40 msw (dashed line) and 50 msw (solid line).
Figure 10
Figure 10
Changes in FVC during exposures to 40 msw (dashed line) and 50 msw (solid line).
During the two exposures to 40 and 50 msw, we found a significant reduction in expiratory flows by 48–53% for PEFR, 24–32% for FEV1, 23–25% for FEV1/FVC, and 47–49% for FEF25–75. Recovery was gradual during decompression, except for FEF25–75 which remained significantly decreased by 48–49% at 25 msw, before progressive recovery.

Figure 8
Figure 8
Changes in FEV1 during exposures to 40 msw (dashed line) and 50 msw (solid line).
Figure 9
Figure 9
Changes in FEF25–75 during exposures to 40 msw (dashed line) and 50 msw (solid line).
There was also a significant decrease in FVC observed from 40 to 20 msw with a maximum (−8%) at 25 msw in the 40-msw exposures. The reduction of FVC during decompression in the 50-msw group was quite comparable (−9% at 25 msw), but did not reach statistical significance.

Pre/post measurements (Table 2)
Table 2
Table 2
Spirometry measurements pre and post exposure to 40 and 50 msw.
FEF25–75 decreased by 18–21% in both groups. FEV1 decreased by 5% and the FEV1/FVC ratio decreased from 78 to 76% in the 50-msw group, though no statistical changes in these parameters were observed in the 40-msw group. FVC remained unchanged in both groups, while we noted a slight but significant decrease by 0.9% in DLCO only for the exposures to 40 msw.

At discharge, all spirometric indices were unchanged compared to pre-exposure values.

Go to:
Discussion
Symptoms and Findings Related to Decompression Stress

No case of objective DCS symptom was observed, however some subjects experienced minor subjective joint symptoms, disappearing without treatment. Such minor and transient signs indicate a mild degree of decompression stress and can be interpreted as type 1 DCS symptoms [16]. However, since no subjects showed objective or persistent DCS symptoms requiring therapeutic intervention, we consider the tested procedure to be sufficiently safe for NSRS attendants to be submitted to a similar hyperbaric exposure.

One possible explanation for the presence of circulating bubbles detected early from 20 msw during decompression (50-msw group) could be the relatively fast initial decompression rate (20 min msw−1 from 50 to 40 msw and 40 min msw−1 from 40 to 30 msw). The use of a period of oxygen breathing from 15 msw appeared therefore fully justified to limit this initial phase of bubble formation. Interestingly, we can note that 50-msw exposures did not result in joint symptoms or fatigue. We speculate that this might be due to a better distribution of O2 periods, starting earlier during decompression.

The supersaturation during the initial part of decompression was significantly higher in both groups in the present study than the situation would have been with NSRS chamber attendants exposed to compressed air at the same ambient pressure. Moreover, since NSRS attendants will have to work in a compressed air atmosphere, their exposure to the maximum pressure should be limited to avoid POT. Due to a shorter exposure time and lower pN2 compared to the present study, the risk of DCS should be lower than in this study.

In the present study, the risk of DCS to crew members from a disabled submarine exposed to days of raised ambient pressure, has not been investigated. However, to assess this risk for the crew members subjected to such a state, we estimated the bubble formation after a 48-h exposure by means of the BORA model, calibrated with data from previous air saturation dives. Compared to a 12-h exposure achieved in this study, the simulation of a 48-h exposure showed an increase in bubble formation. This increase was particularly significant for exposures to 50 msw. Previous studies [17], [18] have reported pain-only DCS, mainly confined to the diver’s knees, to be the predominant presentation when DCS occurs during saturation decompression. Medical management of this DCS type could probably be achieved without changing the decompression profile, using analgesics and additional periods of oxygen inhalation.

Most studies seem to indicate that there is a correspondence between detectable vascular bubbles and the incidence of DCS in saturation diving, but the number of type 1 DCS not accompanied by detectable bubbles seems to be higher than for subsaturation diving [7], [18], [19], [20]. Indeed, it is postulated that musculoskeletal manifestations of DCS are mainly caused by autochthonous gas bubbles and not systematically associated with detectable vascular bubbles [18]. As we have found only very low bubble grades (Spencer grades 0 or I) during decompression from exposures to 40 and 50 msw, we believe that DCS risk remains low. The simulations predict a higher DCS risk in subjects exposed to compressed air for 48 h compared to the present Nitrox schedules for 12 h (Table 1).

Effects on Lung Mechanics

Two main mechanisms are recognized affecting pulmonary function of subjects exposed to increased ambient pressure. Firstly, due to the increase in gas density flow rates decrease as gas flow is changing from laminar to turbulent dependent of depth and ventilation requirements [21]. Static lung volumes, like vital capacity, are not affected by changes in ambient pressure [22]. The other mechanism affecting pulmonary function is hyperoxia. The decrease in VC is recognized as a major and early sign of POT that can be observed in the absence of clinical symptoms [23], [24]. Pulmonary gas exchange is also affected by hyperoxia as demonstrated by the reduced pulmonary diffusion capacity [25]. Restoration of pulmonary function is a slow process that can take several days or several weeks depending on the initial level of pulmonary alterations [8], [24].

In our study, the most pronounced effect of raised ambient pressure was observed on pulmonary flow rates during first 12 h at 40 and 50 msw, gradually subsiding during decompression. In contrast, the relative reduction of VC, suggesting POT, was at its peak during decompression, though a cumulative effect is obvious (Figure 10). From pre/post analysis, we found a decrease in FEF25–75 both for 40 and 50-msw exposures, while the decreases in FEV1 and FEV1/FVC were statistically significant only for 50-msw exposures (Table 2). The significant post-dive reduction in FEF25–75 suggests small airway dysfunction, possibly from an inflammatory process. This inflammation could be secondary to hyperoxia or result from the increase in mechanical shear forces due to the elevated gas density [26], [27]. The reduction in FVC, suggesting POT, was statistically significant only during exposures to 40 msw with a significant decrease of FVC values during decompression from 40 to 17 msw, with a maximum at 25 msw. We also found a slight decrease of less than 1% of DLCO after the hyperbaric exposure. Since the cumulative dose of oxygen was quite similar in both groups (and even slightly higher for exposures to 50 msw), the difference in POT effect, statistically significant only for 40-msw exposures, can be considered paradoxical. Since substantial variability of POT among subjects was previously described [8], [24], it is conceivable that this difference may be related to inter-individual susceptibility in our study, with subjects more sensitive to the effects of hyperoxia in the group exposed to 40 msw. We believe that minor respiratory symptoms observed in both exposures from 30 to 20 msw were likely related to the combined effects of the gas density and oxygen toxicity, while late symptoms during O2 periods may be related to POT and inhalation of dry gas.

Procedures for NSRS

During experiments of the Hydrolab Project from 1972 to 1975, 343 divers carried out air saturation at different depths up to 18 msw for periods ranging from 1 to 13 days [28]. Four decompression procedures have been published by NOAA in 1979: tables 12–10, 12–11, 12–12 and 12–13. Table 12–11 is the safest procedure, with only one reported case of joint DCS over 300 exposures in air atmosphere up to the maximum depth of 12.6 msw [28]. Greater depths of air saturation have been tested on a limited number of subjects [28], [29]. In a large experimental study, the US Navy Experimental Diving Unit evaluated accelerated decompression procedures using pure oxygen in a significant number of subjects i.e. 175 man-dives [6]. The incidence of DCS (17 incidents were observed) and circulating bubbles was monitored after ten alternative decompression schedules from Nitrox saturations between 40 and 60 feet (12–18 msw equivalent air depth). However, for deeper depths, the risk of severe POT prohibits the use of these procedures. Actually the submariners may be suffering symptoms of POT even before arrival of rescue, due to hyperoxia in the pressurized submarine. In this case, it is crucial to restrict additional hyperoxia during the succeeding decompression as this may worsen symptoms of POT. We did not observe any major reduction in pulmonary function, and we consider the use of these procedures acceptable for NSRS attendants - providing limited exposure time to maximum pressure. If we strictly apply the Repex method without exceeding the maximum cumulative doses given at 24 h, 48 h and 72 h, the maximum duration allowed time for attendants in air atmosphere is 2 h at 40 msw, but no exposure time at 50 msw would be allowed. However, the Repex guidelines [9] were developed for operational diving, and the procedures address the allowance needed for hyperbaric oxygen treatment in case of decompression sickness – conventionally a US Navy Treatment Table 6. Such a treatment table would add additionally 600 OTU. But in the context of NSRS, during decompression, Table 6 can not be performed. Therefore, we believe that an excess in OTU thresholds of about 1000 OTU for 24 h and 1500 OTU for 48 h could be tolerated. Based on the present decompression procedures for the 50 msw exposure, such an OTU allowance would permit a maximum exposure time (before decompression) of 12 h at 30 msw, 5 h at 40 msw and 1 h at 50 msw. Concerning the crew members from a disabled submarine, the results from AIRSAT 4 experiments indicated that the subjects should not significantly increase their pulmonary symptoms during decompression [8]. Clinical symptoms of POT could be improved by limiting O2 periods during decompression. Unless decompression rate is slowed further, such reduction of hyperoxia would be expected to increase the risk of DCS as predicted by our simulations of gas formation (Table 1).

In conclusion, the proposed procedure using slow decompression rates in air atmosphere and including periods of O2 breathing did not result in serious symptoms of decompression sickness or pulmonary oxygen toxicity. In scenarios where there are no operational constraints of decompression time, we believe that the procedure can be considered a first-line choice when the internal submarine pressure ranges 2.8–6 bar (18–50 msw). Further studies could be interesting to test in animal models emergency situations with rapid decompression and evaluate preventive measures to limit decompression stress or oxygen toxicity using specific biochemical markers.

Go to:
Acknowledgments
Disclaimer: This paper represents the views of the authors and does not necessarily reflect the official opinion of the French navy or the NSRS team.

We would like to thank the participating divers for their patience; the hyperbaric nurses who helped with the experiments and the team of the hyperbaric centre CEPHISMER conducted by Olivier Nastorg. We are very grateful to Axel Barbaud and BF Systemes for their presence and constant support for bubble detection. We also thank Bruno Schmid for his excellent technical assistance during the course of the study and Céline Quinsac for the language editing contributions to the manuscript.

Go to:
Funding Statement
Source of funding: Mission Innovation Participative du Ministère de la Défense. France MIP10/037/M;http://www.defense.gouv.fr/dga/liens/mission-innovation. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Go to:
References
1. Harvey C, Carson J (1989) The BAP Pacocha (SS-48) Collision: The Escape and Medical Recompression Treatment of Survivors. Naval Submarine Medical Research Laboratory. Special Report SP89–1. Groton, USA.
2. Eckenhoff R, Osborne S, Parker J, Bondi K (1986) Direct ascent from shallow air saturation exposures. Undersea Biomed Res 13(3): 305–316 [PubMed]
3. Dromsky D, Toner C, Survanshi S, Fahlman A, Parker E, et al. (2000) Natural history of severe decompression sickness after rapid ascent from air saturation in a porcine model. J Appl Physiol 89: 791–798 [PubMed]
4. International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) website. Avalaible:http://www.ismerlo.org/assets/NSRS/NSRS%20Factsheet%20Issue%204%201%20Io-res1%20_2_.pdf Accessed 2013 Mar 4.
5. Risberg J (2008) Procedures for saturation decompression of submariners rescued from a dissub, 5th edition. Norwegian armed forces joint medical service office of diving and submarine medicine.
6. Latson G, Flynn E, Gerth W, Thalman E (2000) Accelerated decompression using oxygen for submarine rescue. Summary report and operational guidance. Naval Sea Systems Command, Navy Experimental Diving Unit NEDU TR 11–00.
7. Eckenhoff R, Vann R (1985) Air and nitrox saturation decompression: a report of 4 schedules and 77 subjects. Undersea Biomed 12(1): 41–52 [PubMed]
8. Eckenhoff R, Dougherty J Jr, Messier A, Osborne S, Parker J (1987) Progression of and recovery from pulmonary oxygen toxicity in humans exposed to 5 ATA air. Aviat Space Environ Med 58(7): 658–667 [PubMed]
9. Hamilton RW, Thalmann ED (2003) Decompression practice. Brubakk AO, Neuman TS (eds): The Bennett and Elliott’s physiology and medicine of diving (5th Ed). London, WB Saunders. 455–500.
10. Blatteau JE, Pény C, Jammes Y, Hugon J, Barbaud A, et al. (2012) Validation d’une procédure de décompression pour le « Nato Submarine Rescue System », dans le cadre de plongées humaines en saturation réalisées au centre hyperbare de la CEPHISMER. Rapport de Recherche N°12.06 IRBA, Brétigny, France.
11. Nishi RY, Brubakk AO, Eftedal OS (2003) Bubble detection. Brubbak AO, Neuman TS (eds): The Bennett and Elliot’s physiology and medicine of diving (5th Ed). London, WB Saunders. 501–529.
12. Hugon J (2010) Vers une modélisation biophysique de la décompression. PhD dissertation. Université de la Méditerranée, Marseille, France.
13. Blatteau JE, Hugon J, Gempp E, Castagna O, Peny C, et al. (2012) Oxygen breathing or recompression during decompression from nitrox dives with a rebreather: effects on intravascular bubble burden and ramifications for decompression profiles. European Journal Applied Physiology 112(6): 2257–2265 [PubMed]
14. Barry PD, Vann RD, Youngblood DE, Peterson RE, Bennett PB (1984) Decompression from a deep nitrogen/oxygen saturation dive – a case report. Undersea Biomedical research 11(4): 387–393 [PubMed]
15. Degryse J, Buffels J, Van Dijck Y, Decramer M, Nemery B (2012) Accuracy of office spirometry performed by trained primary-care physicians using the MIR Spirobank hand-held spirometer. Respiration 83(6): 543–552 [PubMed]
16. Thalmann ED (1989) USN experience in decompression table validation. Validation of decompression tables. 37th Undersea and Hyperbaric Medical Society Workshop. UHMS Publication 74(VAL)1-1-88. Schreiner HR, Hamilton RW (eds). Bethesda, USA. 33–43.
17. Berghage TE (1976) Decompression sickness during saturation dives. Undersea Biomed Res 3(4): 387–98 [PubMed]
18. Gardette B (1979) Correlation between decompression sickness and circulating bubbles in 232 divers Undersea Biomed Res. 6(1): 99–107 [PubMed]
19. Eftedal OS (2007) Ultrasonic detection of decompression induced vascular microbubbles. PhD dissertation, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
20. Sawatzky KD (1991) The relationship between intravascular Doppler-detected gas bubbles and decompression sickness after bounce diving in humans. MSc thesis, York University, Toronto, Canada.
21. Clarke JR, Flook V (1999) Respiratory function at depth. Lundgren CEG, Miller JN (eds): The lung at depth. Lung biology in health and disease, volume 132. New York: Marcel Dekker. 1–71.
22. Jammes Y, Giry P, Hyacinthe R (2006) Physiologie respiratoire en plongée. Broussolle B, Méliet JL (eds): Physiologie et médecine de la plongée (2nd Ed). Paris: Ellipses. 86–114.
23. Clark JM, Lambertsen CJ, Gelfand R, Flores ND, Pisarello JB, et al. (1999) Effects of prolonged oxygen exposure at 1.5, 2.0, or 2.5 BARS on pulmonary function in men (Predictive Studies V). J Appl Physiol 86(1): 243–259 [PubMed]
24. Clark JM, Thom SR (2003) Oxygen under pressure. Brubbak AO, Neuman TS (eds): The Bennett and Elliot’s physiology and medicine of diving (5th Ed). London, WB Saunders. 358–418.
25. Thorsen E, Segadal K, Kambestad BK (1994) Mechanisms of reduced pulmonary function after a saturation dive. Eur Respir J 7: 4–10 [PubMed]
26. Brégeon F, Roch A, Delpierre S, Frevert CW, Ghigo E, et al. (2002) Conventional mechanical ventilation supports lung inflammatory reaction in healthy rabbits. Respir Physiol Neurobiol 132: 191–202 [PubMed]
27. Brégeon F, Steinberg JG, Andreotti N, Sabatier JM, Delpierre S, et al. (2010) Substance P receptor blockade decreases stretch-induced lung cytokines and lung injury in rats. J Physiol 588: 1309–1319 [PMC free article] [PubMed]
28. Miller JW (1979) Saturation diving. Miller JW (eds): NOAA Diving Manual (2nd Ed). Diving for Science and Technology. Washington, US department of commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. Section 12: 1–19
29. Lambersten CJ, Wright WB (1973) Multiday exposure of men to high nitrogen pressure and increased airway resistance at natural inspired oxygen tension. A 14-day continuous exposure to 5.2% O2 in N2 at 4.0 atmospheres absolute pressure. Aerospace Med 44(7): 703–869 [PubMed]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3699632/
http://www.baroxhbo.com

Hyperbaric multiplace chamber

بدأت قوة لخويا تقديم خدمات طبية حديثة من خلال وحدتها الطبية التابعة لإدارة التدريب والدورات، تفتح باب الأمل للمشاركة في علاج الكثير من الأمراض، وذلك من خلال وحدة العلاج بالأكسجين التي هي أول وحدة تدخل دولة قطر.
وتعد وحدة العلاج بالأكسجين الوحيدة حتى الآن في قطر الأكبر والأحدث في الشرق الوسط، ولا تقدم الوحدة خدماتها لمنسوبي لخويا فقط، بل تستقبل جميع الحالات مجانا بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا، الذي وجه بضرورة استقبال أي حالة تحتاج إلى العلاج.
وقال الدكتور معتز محمود إبراهيم المسؤول الطبي للوحدة الطبية بقوة لخويا، إن إنشاء الوحدة جاء بعد الحاجة الماسة إليها بعد تأسيس فريق البحث والإنقاذ الذي يقوم أفراده بالغطس، سواء خلال التدريبات أو المهام الخاصة، وبعرض الفكرة على سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا رحب بها وأصدر تعليماته بتنفيذها على الفور. وأضاف: بعد دراسة شاملة تم شراء الوحدة وتم تشغيلها في يونيو من العام الماضي، واختير لإدارتها والإشراف عليها مجموعة من أفضل المتخصص في المنطقة، يرأسهم الدكتور أمجد جمال الدين الذي كان يدير معهد طب الأعماق، يعاونه فريق في ذات المجال الذين تم اختيارهم بدقة.
وقال: إن الوحدة لا تقدم الخدمة لمنسوبي القوة فقط بل تستقبل جميع المواطنين والمقيمين الذين تستدعي حالتهم العلاج باستخدام الأكسجين، وذلك بالمجان بناء على توجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني قائد لخويا.
وأشار الدكتور أمجد أحمد جمال الدين استشاري طب الأعماق والعلاج بالأكسجين، إلى أن الوحدة من أحدث وأكبر الوحدات في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية وجود هذه الوحدة في دولة قطر خاصة مع الحاجة إليها بعد انتشار العديد من الأمراض نتيجة التلوث وتغيير المناخ.
وقال: كشف العلماء من أنحاء العالم أن الأكسجين يساعد في علاج الكثير من الأمراض، وتوجد منظمتان عالميتان هما الجمعية الطبية الأميركية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، والجمعية الطبية الأوروبية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، والجمعيتان اشتركتا في تحديد الحالات التي تعالج بالأكسجين.
وأضاف الدكتور جمال الدين الذي يرأس أيضاً الجمعية الطبية المصرية لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، أن الغرفة لها مهمتان أساسيتان، الأولى علاج أمراض وحوادث الغطس، ففي كل البلاد الساحلية التي فيها أعمال بحرية يتعرض الأفراد الذين يغطسون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين لبعض حوادث الغطس، والعلاج الحاسم والأساسي لمثل هذه الحالات هو الدخول لغرفة العلاج بالأكسجين، بجداول طبية معتمدة على البحريات المختلفة، حيث توجد جداول علاج أميركية وفرنسية وإنجليزية، مشيراً إلى هناك مهمة أخرى تستخدم فيها الغرفة كعلاج مساعد لبعض الأمراض.
وأضاف: «يوجد 13 مرضا أساسيا تعالج بالأكسجين أهمها على الإطلاق تسمم غاز أول أكسيد الكربون والذي ينتج عن الاحتراق غير الكامل، مثل عوادم السيارات وغاز البيوت، حيث يسبب اختناقا وتأثيرا سلبيا شديدا على خلايا المخ، وينتج عنه إعاقة دائمة لو لم يدخل المريض للعلاج بالأكسجين فورا، وتحت أي وقت وظروف فإننا نستقبل هذه الحالات كحالات طارئة وتعالج لدينا بالأكسجين، ومن الحالات المهمة أمراض وحوادث الغطس فإنها تعالج في الغرفة، وكذلك مرض انخفاض الضغط الذي يحدث نتيجة تكون فقاعات الهواء داخل دم المريض، حيث تحدث فقاعة الهواء انسدادا يمنع وصول الدم إلى أعضاء الجسم، وبالتالي تؤثر على وظيفة هذه الأعضاء. ومن الحالات المنتشرة جدا بدول الخليج مرض السكري، وأعلى نسبة في الإحصاءات من منظمة الصحة العالمية، هي منطقة الخليج، نتيجة العادات الغذائية وأشياء كثيرة، والسكر مشكلته في المضاعفات، حيث يؤثر على الشبكية والأطراف والجلد ويسبب قرحا تصل في آخر مراحلها الشديدة إلى البتر، فالعلاج بالأكسجين مهم جدا ومساعد لتلافي حدوث مضاعفات مرض السكر، وبالتالي توجد شريحة كبيرة من المرضى يمكنهم الاستفادة من علاج الأكسجين لمنع حدوث مضاعفات، وذلك مع استمرار العلاج الأساسي للمريض.
وأضاف أن هناك علاجا اختياريا وهو من ضمن وظائف الأكسجين أنه يساعد على تكوين مادة الكولجين، وهي مسؤولة عن نعومة الجلد وعلاج التجاعيد، وهنالك نسبة كبيرة من السيدات يلجأن إلى عمليات تجميل بحقن البوتكس أو شد الجلد لعلاج التجاعيد، ووجدوا أن الأكسجين من ضمن الأشياء التي يفيد فيها المساعدة في حل مشاكل البشرة والتجاعيد وحب الشباب، مشيراً إلى أن الأكسجين يعمل في مجالات كثيرة في الجسم، وببساطة يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل شهورا وبدون ماء أياما ولكن لا يستطيع أن يعيش بدون أكسجين دقائق، والخلية هي الوحدة الأساسية في الجسم والوقود للخلية هو الأكسجين، وعندما يصل إلى الخلية فإن الأداء العام لها يتحسن وبالتالي الأداء العام للجسم يتحسن، والأكسجين يرفع درجة مناعة الجسم. وأشار إلى أن هناك بعض الحالات لا يصلح معها استخدام العلاج داخل الغرفة، منها حالات مرضى هبوط القلب، والأمراض الصدرية المزمنة والحساسية المفرطة للأكسجين وحديثي الجراحة في الأنف والأذن والحنجرة والجهاز التنفسي ومن يعانون من نزلات البرد.
وأوضح أن الوحدة افتُتحت في شهر يونيو من العام الماضي، وأعد لها مكان مخصص بمواصفات خاصة، مشيراً إلى أن الوحدة تتعاون مع عدد من الجهات لتقديم خدماتها مجانا لمرضاها، حيث استقبلت حالات من وحدة علاج القدم السكري بمؤسسة حمد الطبية، وحالات إعادة تأهيل المرضى في مستشفى الرميلة، ويوجد حاليا لدينا حالات نعالجها تم تحويلها من مستشفى حمد وأخرى من مستشفى الرميلة، وعدد من المراكز الطبية المتخصصة في المجالات المختلفة. وأضاف: «نحن نقبل جميع الحالات المحولة من المراكز الحكومية والأهلية والخاصة وحتى المرضى غير التابعين لأي جهة طبية، بشرط الحاجة الطبية للعلاج بالأكسجين، وقد استقبلت الغرفة منذ بداية تشغيلها وحتى الآن أكثر من 4 آلاف مريض.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1584&artid=184528
http://www.baroxhbo.com

درمان با اکسیژن پر فشار (HBO THERAPY)

درمان با اکسیژن پر فشار      (HBO THERAPY)

درمان با اكسيژن پرفشار نوعي روش درماني براي گروهي از بيماريها مي باشد كه در طي آن اكسيژن %100در فشارهاي بيشتر از فشار اتمسفر به بيماران در يك محفظه يا اطاقك داده مي شود.
هوايي كه ما معمولا" مصرف مي كنيم شامل 21% اكسيژن ، 78% نيتروژن و 1%  دي اكسيد كربن و ديگر گازهاست . بصورت چشمگيري تعداد (HBO Therapy) افزايش فشار تنفس در طي درمان با اكسيژن مولكولهاي اكسيژني كه به گردش خون وارد مي گردند را افزايش مي دهد تا (2000ميلي متر جيوه). اين افزايش اكسيژن در فشارهاي كنترل شده بدين معني مي باشد كه اكسيژن توانايي دسترسي به استخوانها و ديگر بافتهاي دور ازدسترس گلبولهاي قرمز را مي يابد .

مكانيسم عمل :


طبق قوانين فيزيك و فيزيولوژي تنفس اكسيژن در فشار بالا باعث افزايش آلوئولي و  اثر ات فارماكولوژيك روي بدن مي شود:

1)  محتوي O2شرياني را افزايش مي دهد كه منجر به بهبودي حالت ايسكميك ناشي از نبود اكسيژن مثل زخمهاي مزمن ترميم نيافته مي شود .

2) باعث انقباض عروقي مي شود و در درمان ادم بافتي از جمله ادم مغزي يا سندرم هاي كمپارتمانهاي محيطي استفاده مي شود ، به اين ترتيب تا حدي كار قلبي را كاهش مي دهد .


3) اثر ضد باكتريايي مخصوصا"، عليه باكتريهاي بي هوازي دارد ( مهار توليد سموم باكتريايي بي هوازي و مهار شده باكتري و افزايش قابليت فاگوسيتيك و افزايش تاثير آنتي بيوتيكها)


4) تاثير فاكتورهاي محرك رشد اندوتليال عروق و فاكتورهاي رشد مشتق از پلاكت را افزايش مي دهد و از طرفي با افزايش توليد عروق جديد سبب بهبود اكسيژن رساني به بافت اپي تليال در زخم مي گردد .

مزایای HBO:1. تأمین اکسیژن برای تمام قسمتهای مغز و بدن افزایش می یابد و به وسیلۀ آن کارآمدی تمام عملکردهای بدن، به خصوص هدایت جریان های عصبی به مغز افزایش می یابد.

2. غلظت اکسیژن در خون و پلاسما به میزان 10 تا 15 برابر مقدار عادی افزایش می یابد. به علت افزایش میزان اکسیژن در خون سرخرگی، مویرگهای جدید به میزان 4 برابر تعداد عادی تشکیل خواهند شد و در نتیجه آن ارسال اکسیژن به مغز و سایر قسمت های بدن افزایش می یابد.

3. با افزایش میزان اکسیژن 100% به سلول های بدن، HBO موجب افزایش تعداد سلولهای گردشی و سلولهای پیش ساز مانند سلول های بنیادی در مغز استخوان می شود تا به تشکیل رگ های خونی جدید کمک کند.

4. HBO هم چنین موجب افزایش کلاژن ومویرگ ها می شود تا به بهبود گردش خون بیماران مبتلا به سوختگی های ناشی از اشعه وبیماران مبتلا به استئومیلیت و زخم دیابتی کمک کند.